Intake, behandeling, klachten(regeling)

 

Alvorens de behandeling gestart kan worden zullen 1-3 intakegesprekken (meestal 2) plaatsvinden. Een gesprek (intake- of behandelgesprek) duurt meestal 45 minuten. Ook wordt aan u gevraagd om een aantal vragenlijsten in te vullen. De vragenlijsten worden meegegeven of via email toegestuurd zodat deze thuis kunnen worden ingevuld. In de intakefase kunnen o.a. de volgende onderwerpen op de voorgrond staan:

- inventarisatie van de klachten

- beknopte inventarisatie van de persoonlijke voorgeschiedenis/levensverhaal

- inventarisatie van huidige problemen/probleemsituaties ofwel problematische omstandigheden

  (recente ingrijpende levensgebeurtenissen)

- inventarisatie van de copingstrategieen (manier van omgaan met problemen/klachten) en

  persoonlijkheid(strekken)

Na de intakegesprekken wordt (zonodig) de meest waarschijnlijke diagnose besproken.

 

Behandelplan/behandeling

Vervolgens wordt het voorgestelde behandelplan besproken. Het behandelplan is meestal een samenstelling van inzichten (psycho-educatie), adviezen en technieken/procedures die direct of indirect kunnen leiden tot:

- vermindering van de klachten

- wijziging van de probleemsituatie

- wijziging van de copingstrategie en/of wijziging van persoonlijkheid(strekken)

Voor een aantal diagnosen bestaan bijna vaststaande zeer effectieve, in een vaste volgorde te volgen,

behandelonderdelen (bijv. bij een paniekstoornis). Bij andere diagnosen is dat niet het geval en kan het zijn dat het behandelplan zich gaande weg de behandeling steeds verder zal ontwikkelen. Het behandelplan bestaat meestal uit een aantal inzichten, adviezen en technieken/oefeningen uit meerdere behandelvormen.

 

Om de klachten en problemen te verminderen zullen veelal verschillende inzichten, adviezen en technieken/oefeningen uit de volgende 8 behandelvormen worden aangeboden.

 1. Gedragstherapie

Na de gedragsanalyse (opsporen van uitlokkers/instandhouders) worden door middel van gerichte gedragsoefeningen en/of gedragsadviezen ongewenste gedragingen en gevoelens 'afgeleerd' en/of gewenste gedragingen en gevoelens aangeleerd.

    

 1. Cognitieve therapie

Hierbij worden niet-rationele/hinderlijke gedachten die leiden tot ongewenste gedragingen en gevoelens opgespoord. De gedachten worden vervolgens getoetst/uitgedaagd in vraaggesprekken en/of gedragsexperimenten. Rationele en helpende gedachten worden daarna aangeleerd en ingeoefend.

         

 1. Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR)

Een krachtige therapievorm (technieken uit o.a. de gedrags-, cognitieve en psychodynamische therapie) om  schokkende/traumatische gebeurtenissen emotioneel te kunnen verwerken en emotionele blokkades te kunnen opheffen.

            

 1. Oplossingsgerichte gesprekstherapie

Hierbij wordt geleerd om toekomstgericht op een positieve en praktische manier te zoeken naar oplossingen in plaats van het blijven zoeken naar de oorzaken van de problemen.

        

 1. werk Stress Reductie Training (wSRT)

Gebaseerd op bevindingen uit recent (werk)stressonderzoek bij overspannenheid en chronische stressmoeheid (burnout). Stressreductie vindt plaats middels een combinatie van behandelvormen waarbij mogelijke doelen/onderwerpenn:

 1. herstel/opbouw van energie/rust/ontspannning
 2. wijzigen van verstorende persoonlijkheidsfactoren/coping
 3. wijzigen van verstorende (werk)stress-situaties
 4. adviezen mbt werkhervatting, positie van arbo-arts, Wet Verbetering Poortwachter
   
 1. Interpersoonlijke psychotherapie (IPT)

Interpersoonlijke psychotherapie is een kortdurende vorm van therapie die specifiek is ontworpen voor de behandeling van depressieve klachten. In de therapie wordt getracht om op verschillende manieren de belangrijkste relatie(s) in je leven te veranderen zodat deze niet meer tot depressieve klachten leiden. Hierbij wordt gewerkt vanuit een 4tal probleemgebieden: rouw, interpersoonlijk conflict, rolverandering en interpersoonlijk tekort.

 

 1. Integrative Behavioural Couple Therapy (IBCT)

IBCT is de opvolger van 'Traditional Behavioral Couple Therapy (TBCT)'. Het is de best onderzochte vorm van relatietherapie en tevens ook de meest effectieve vorm van relatietherapie. Bij IBCT ligt de focus op het opsporen van relationele thema's ipv specifieke gedragingen, op bewust worden van natuurlijke bekrachtigers/bestraffers ipv regelgestuurd gedrag en op emotionele acceptatie. Door gebruik te maken van speciaal ontwikkelde vragenlijsten en oefeningen waarbij acceptatie en verandering wordt nagestreefd, kan de relatie geleidelijk verbeteren.

 

 1. Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Hoofddoel van ACT is een toename van de psychologische flexibiliteit en een afname van psychologische inflexibiliteit. De psychologische inflexibiliteit is terug te zien in de vermijding van onaangename gevoelens, gedachten, herinneringen, lichamelijke ervaringen ofwel experiëntiële vermijding en het hanteren van een controle-agenda.

Middels 6 processen vanuit de 'hexaflex' wordt hieraan gewerkt. De 6 processen zijn:

 1. contact met huidige moment/het nu
 2. acceptatie en bereidheid (acceptance ofwel ruimte maken voor)
 3. cognitieve defusie (afstand nemen van hinderlijke gedachten)
 4. zelf-als-context (leren werken met observerende zelf ipv bijv. conceptuele zelf)
 5. waarden (leven vanuit je waarden)
 6. toegewijde actie (commitment ofwel doelen stellen en akties plannen)

     

Behandelvormen 1 en 2 worden vaak samengebracht onder de naam cognitieve gedragstherapie (CGT).

      

In incidentele gevallen wordt gebruik gemaakt van lichttherapie (bij o.a. winterdepressie,vervroegde of uitgestelde slaapfase)

 

Wetenschappelijk verantwoord

In alle behandelvormen worden zoveel mogelijk technieken/oefeningen gebruikt welke in wetenschappelijk onderzoek bij verschillende klachten/problemen tot eenduidelijke vermindering of opheffing van de klachten hebben geleid.

Een overzicht van alle mogelijke 'evidence based' behandelingen vindt u op de website van

division 12 van de American Psychological Association (APA), zie div12.org/psychological-treatments/ (klik op onderstreepte tekst)

 

Klachten(regeling)

Heeft u een klacht over de eerstelijnspsycholoog/GZ-Psycholoog, bespreek deze dan eerst met hem/haar. Indien u er samen niet uitkomt, kunt u contact opnemen met de Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) voor verdere informatie over de klachtenregeling of raadpleeg de website van het NIP https://www.psynip.nl/klachtenregeling/