Werkstress-management

   

‘As long as you can keep the inner quietness, it does not really matter what confusion reigns outside’

 Anthony Gaillard:  Stress, productiviteit en gezondheid, tweede editie,2003           

  

Intake/assessment/diagnostiek

  1. anamnese: analyse individuele ontwikkelingsgeschiedenis

     (gezin van herkomst, opleiding, werk, relaties, vriendschappen, hobby’s/interesses, ziekten)

  1. analyse van persoonlijkheidsstructuur

    - persoonlijkheidsvragenlijsten vanuit psychologie (DSM IV, BIG 5, Schema)

    - persoonlijkheidsvragenlijsten vanuit bedrijfsleven/management

    - vragenlijsten vanuit werkrollenbenadering

  1. analyse copingstijlen of (lagere orde) persoonlijkheidstrekken mbt stressgevoeligheid

     - vragenlijst mbt copingstijl, lagere orde persoonlijkheidstrekken mbt stressgevoeligheid,

       modi-vragenlijst

  1. analyse van huidige werksituatie

    - arbeidsinhoud

      overzicht van functie: naam, aard en inhoud (taken en bevoegdheden/verantwoordelijkheden),

      belasting, energiegevers/energievreters, kennis en vaardigheden, mate van leidinggeven regelruimte,

      leuke/minder leuke aspecten, perspectief huidige baan en loopbaan

      recent CV, kwaliteit van scholing en bijscholingen (trainingen en cursussen

    - arbeidsverhoudingen

       formele en informele contacten met collega’s, leidinggevenden, conflictsituaties, persoonlijke

       integriteit rol van direct leidinggevende

       organogram van werkorganisatie,  organogram van afdeling met relatie-indicaties

    - arbeidsvoorwaarden

      beloning, secundaire arbeidsvoorwaarden, werk/rusttijden, loopbaanmogelijkheden/beleid

      rapportages functioneringsgesprekken en beoordelinggesprekken

    - arbeidsomstandigheden

      werkdruk, veiligheid, werk/rusttijden, werkplekinrichting, lichamelijke belasting, klimaat,

      ploegendiensten, aandacht voor gezondheid op het werk

  1. analyse van belasting in vrije tijd/privé

    * inventarisatie werk-thuis interferentie (WTI) alsook thuis-werkinterferentie (TWI)

  1. analyse van gezondheidsgedrag (‘health behavior’)/lifestyle (levensstijl)
  2. klachtenmeting

    * meting van cognitieve, emotionele, gedragsmatige klachten (vragenlijsten), evt. fysiologische meting

 

Verbeteren van functioneren in huidige/andere functie bij huidige of andere werkgever

- werkgerichte interventie/preventie

   * arbeids-/taakinhoud, arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorwaarden

- persoonsgerichte interventie/preventie

 * stress-management

    management van werkstress-situaties (o.a. mbt werkinhoud, werkorganisatie, werksfeer)

 * bewustwording en verandering van persoonlijkheidstrekken/houding/attitude/copingstijl

     - o.a. inschaling van huidige stressbestendigheid

 * time-management: leren planmatig, effectief en efficiënt werken

 * communicatietraining in/mbt specifieke werksituaties

 * mentale en fysieke fitheidbevordering

 * behandeling van specifieke psychologische stoornissen

    (bijv. sociale fobie, paniekstoornis, depressie, slapeloosheid)

 * begeleiding bij demotie/promotie, reorganisatie, sollicitatie binnen/buiten huidige bedrijf

 * begeleiding bij werkhervatting (bijv. bij burn-out), omgang met Arbo-arts, Wet Verbetering

    Poortwachter

 * kennisnemen van werkgerelateerde stress-modellen en definities (werklast, werkdruk, regelruimte)

 

Stressmanagement behandelmodellen

- cognitieve gedragstherapie(CGT)/RET                                 - EMDR

- oplossingsgerichte therapie                                                - Interpersoonlijke PsychoTherapie (IPT)

- Schematherapie                                                           

- WerkstressReductieTraining (wSTR)

- Gezondheidpsychologie(Stress Science: neuro-endocrinologie/PsychoNeuroImmunologie (PNI))

   bevorderen van gezondheidsgedrag

 

Speciale deskundigheid Stressmanagement

 

- Studierichting gezondheidspsychologie

  * onderzoek stress bij bankdirecteuren

- Studierichting neuropsychologie

 

- Opleiding: Hoger Management in Ziekenhuizen en Instellingen (2 jr.)

- cursus: Economie en Organisatie van de gezondheidszorg (m.i.v. ziekenhuisbudgetspel)

  

- 4 jaar ORlid in gezondheidszorginstelling (secretaris OR)

 

- cursus Stress en Cognitie (docent A. Gaillard)

- cursus psychosomatiek

- cursus psychofysiologie

- cursus beoordelen en beslissen over personen

- basiscursus gedragstherapie (1997-1998)

- basiscursus EMDR met extra trainingsdag (2001-2002)

- Nipcongres: Gejaagd door het werk (2003)

- Studiemiddag: reintegratie-psychologie (2003)

- Workshops oplossingsgerichte therapie (2004)

- Workshops chronische vermoeidheid (2005)

- Cursus/training: Rationeel Emotieve Therapie in de eerste lijn (2007)

- cursus Werk en psychische klachten (2 dagen) van NIP (2006)

- Basiscursus Schematherapie (2009)

- Cursus Interpersoonlijke Psychotherapie (IPT) (2011)

- Symposium: het krachtenveld rondom de werknemer (NIPsectie Arbeid en Gezondheid) (2011)